Notícies

Notícies

Description of the blog

Nou manual de senyalització de carrils bici 2016 / 26/07/2016

NOTA DE PREMSA

L'Ajuntament de Barcelona finalitza el nou manual de senyalització de carrils bici de la ciutat 

El document s'ha fet amb l'objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes, reduir els conflictes amb els vianants i millorar la connectivitat de les vies

El nou manual inclou una senyalització especÍfica per passos de vianants que creuen els carrils bici bidireccionals i per aquells unidireccionals on les bicicletes circulen en sentit contrari als vehicles

A banda, també contempla noves tipologies de carril bici en zones 30, un treball en profunditat dels temes de semaforització, la creació de zones avançades per bicicletes i nous elements de seguretat envers els cotxes i els vianants

El Govern municipal treballa per fomentar la mobilitat sostenible i segura a la ciutat de Barcelona i, en aquest sentit, està desenvolupant polÍtiques transversals per avançar en els objectius que marca el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018: fomentar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport pÚblic. Cal recordar que per arribar a complir la legislació en matèria de contaminació atmosfèrica cal reduir en un 21% els desplaçaments en vehicle privat.

El PMU planteja un desenvolupament de la xarxa de carrils bici per passar de l'actual cobertura del 72% de la població al 98%, amb l'objectiu d'incrementar el 67% els desplaçaments en bicicleta. En aquest marc, el Govern municipal ha elaborat l'”Estratègia de la bici”, que preveu gairebé triplicar l'actual xarxa de carrils bici passant dels 116 km actuals als 308. L'objectiu és dur a terme més de 100 actuacions a diferents vies i carrers de la ciutat per dotar-los de carril bici o itinerari ciclista. 

La previsió d'ampliació de la xarxa de carrils bici i l'increment del nÚmero d'usuaris fan necessari comptar amb criteris unificats per la implantació dels carrils bici, tal com ja es va recollir a la mateixa “Estratègia de la bici”. Fins a dia d'avui es disposava d'un manual per la senyalització urbana, editat l'any 2014, on es tractava la senyalització per la bicicleta. No obstant se n'ha volgut fer una revisió i s'ha elaborat un nou document especÍfic. 

El nou manual ha partit d'aquesta base per estudiar en profunditat la implantació de la bicicleta a Barcelona, no Únicament des d'un punt de vista de senyalització, sinó amb una visió integral, amb l'objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes, reduir els conflictes amb els vianants, millorar la connectivitat dels nous carrils bici, i abordar-ne la senyalització, la regulació, el disseny i tots els aspectes relacionats. 

La nova guia inclou seccions i plantes tipus de vial amb carril bici, en funció de la tipologia de carrer, per efectuar el desplegament de la xarxa en condicions de màxima uniformitat de criteri i amb detall suficient per executar el seu desplegament ajustat a les necessitats especÍfiques. També es defineixen altres criteris de senyalització i implantació, la senyalització vertical, les peces segregadores o els aparcaments de bicicletes. El document permet posar les bases que han de permetre consolidar l'espai de la bicicleta a la ciutat amb les màximes condicions de seguretat, tant pel mateix mitjà de transport com per a la resta d'usuaris de la via pÚblica. 

El manual es pot consultar aquÍ:   Manual_Carril_Bici_2016.pdf

Nous pictogrames

Dins d'aquest marc, el nou manual incorpora una nova senyalització horitzontal que s'inclourà a tots els carrils bici bidireccionals i en tots aquells unidireccionals on les bicicletes circulin en sentit contrari al dels cotxes. El pictograma pretén alertar als vianants de la possibilitat que els ciclistes puguin circular en sentit contrari als vehicles.
 
Aquesta setmana s'ha senyalitzat amb el nou pictograma el carril bici del c/Girona i durant el mes d'agost s'ampliarà a aquelles vies ciclistes de la ciutat, en les quals es registri una major conflictivitat entre els vianants i els usuaris de la bici. L'objectiu és tenir-les totes pintades abans de final d'any. Pel que respecta als nous carrils bici, tots els que tinguin aquestes caracterÍstiques ja s'executaran amb el pictograma incorporat. 

El manual també contempla noves tipologies de carril bici en zones 30, un treball en profunditat dels temes de semaforització, la creació de zones avançades per bicicletes, noves senyals d'indicació d'itineraris ciclistes, la millora de les amplades recomanables i la definició de nous elements de seguretat envers els cotxes i els vianants.

 Comments are closed.