Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que fa l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus ens dependents (Institut Metropolità de Promoció de Sol i Gestió Patrimonial IMPSOL, Institut Metropolità del Taxi - IMT i Consorci Metropolità de l'Habitatge), de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.amb.cat és, en funció de cada servei:
 

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
CIF P-0800258-F
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
CIF P-0800031-G
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona.
Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH)
CIF Q-0801526-E
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona.
Institut Metropolità del Taxi (IMT)
CIF P-0800044-J
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona
AMB Informació i Serveis SA
CIF A-58217308
Via Laietana 33, 4
08003, Barcelona
 


En cada servei i formulari es recull el responsable del tractament al qual esteu lliurant les dades.

2. Finalitat dels tractaments de dades

La recollida de dades que se subministren per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes, sistema de videovigilància o procediments utilitzats es fa d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de lliurar el servei sol·licitat.

En cadascun d'aquests mitjans, informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades, que es durà a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals cada entitat pot recollir les seves dades.
 

Tractament Per a què farem servir les dades Quant de temps conservarem les dades
Serveis i tràmits Tractarem les vostres dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzeu. Les vostres dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i d'acord amb la legislació. Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les vostres dades, que es conservaran per garantir el compliment de les competències i responsabilitat de la entitat.
Butlletí de notícies i difusió d'activitats de les entitats Us remetrem informació dels serveis i activitats relatius a l'entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i en aquell moment se suprimiran. Podeu sol·licitar-ne la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats Tractarem les vostres dades per a la gestió i organització de les activitats de l'entitat. En el cas que ho autoritzeu, les vostres dades podran ser cedides a la resta de participants i/o publicades en mitjans de comunicació per a la difusió de l'acte. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi celebrat l'activitat. Després, es conservaran com a part del registre històric de l'entitat.
Bústia de contacte Tractarem les vostres dades per contestar les vostres sol·licituds, qüestions o dubtes. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la vostra sol•licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això se suprimiran, tret que impliqui responsabilitats de l'entitat.


Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

Únicament es tractaran les dades que hagueu lliurat per a la finalitat de què que se us va informar i que vau autoritzar. No se cediran les dades a tercers, excepte que ho hagueu autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució dels serveis que ens heu demanat i que heu autoritzat expressament i l'aplicació de les competències pròpies de cada entitat.

3. Tractament de les dades per tercers

Per garantir els serveis de l'AMB i les seves entitats, les vostres dades poden ser tractades per tercers dedicats a aquest fi, com ara el servei AMB Informació, les concessionàries dels serveis, etc., a més dels proveïdors de serveis (allotjament del web, seguretat de l'edifici, etc.). Aquesta gestió de les vostres dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, i garantim que aquestes organitzacions apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l'Espai Econòmic Europeu.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

4. Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades.

Podeu:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem, i fins i tot que us les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les vostres dades siguin eliminades.
  • Limitar-ne el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.
  • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè les pugueu lliurar a un tercer que us hagi d'oferir un servei.
  • Per a això podeu dirigir un escrit on s'indiqui quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades). Cal que hi adjunteu una còpia del DNI i que l'envieu a la següent adreça:

Serveis Jurídics
Àrea Metropolitana de Barcelona

Carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca
08040 Barcelona

O bé podeu enviar una comunicació a través de la instància genèrica 

5. Delegat de protecció de dades

Si desitgeu conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les entitats us podeu posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic dpd@amb.cat.

Correu postal:

Att. delegat de Protecció de Dades
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca
08040 Barcelona

6. Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana, si vostè considera que l'AMB ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s'hi pot dirigir per tal d'interposar-hi una reclamació.