BiciBox

Informació cobertura assegurança

D’acord amb el Reglament i el Contracte d’accés i utilització vigents, el servei Bicibox disposa d’una assegurança que cobreix el risc de robatori, incendi o altres danys soferts per les bicicletes mentre estiguin estacionades als mòduls. 

Segons les disposicions de l’actual pòlissa d’assegurança subscrita per MOVEMENT BARCELONA 2005 SL com a gestora del servei, s’informa als usuaris del següent:

Sobre els drets de l’usuari
(Article 12.2 del Reglament o Clàusula Vuitena del Contracte)
“L’usuari adquireix, mitjançant la contractació del servei Bicibox, el dret a l’ús dels aparcaments adscrits a l’esmentat servei, en les condicions i amb les limitacions que s’estableixen en el Reglament del servei i en el contracte....”

 

·       Tot i que el gestor del servei dedica un gran esforç i cura per garantir la seguretat dels aparcaments, el Contracte d’accés i utilització del servei Bicibox no implica per part del gestor del servei el deure de vigilància i custòdia de les bicicletes desades en els mòduls del servei Bicibox.

 

En conseqüència, la utilització del Bicibox per part de l’usuari serà pel seu compte i risc. El prestador del servei només assumirà els danys ocasionats per les causes que li siguin directament imputables,o els danys coberts per les assegurances contractades.

 

 

“...El servei Bicibox disposa d’una assegurança que cobreix el risc de robatori, incendi o altres danys soferts per les bicicletes mentre estiguin estacionades als mòduls, excepte els casos de força major. Aquesta cobertura resta subjecta al correcte ús del servei. El límit màxim cobert és de 1.000 €, inclosos els accessoris registrats, import sobre el que s’aplica una taula de depreciació segons el valor d’adquisició dels articles perduts o danyats....”

 
“...A continuació es detalla la taula de depreciació per cada any o fracció d’any des de l’adquisició de la bicicleta i els accessoris fixes que s’aplica actualment:...”
 

TAULA DE DEPRECIACIÓ

1 any

8,50 %

2 anys

17,00 %

3 anys

25,50 %

4 anys

34,00 %

5 anys

42,50 %

6 anys

51,00 %

7 anys

59,90 %

8 anys

68,00 %

9 anys

76,50 %

10 anys o més

85,00 %


 

·       Queden coberts els accessoris fixes de la bicicleta, sempre què aquests, estiguin enclavats a la mateixa bicicleta.

 

·       La depreciació s’aplicarà, segons el valor d’adquisició dels articles robats o danyats, què estiguin degudament registrats.

 

·       L’assegurança del servei Bicibox cobreix el casos de robatori però no els furts (apoderament dels béns sense que hi hagi força en les coses ni violència o intimidació en les persones).

 

·       La cobertura resta subjecta al correcte ús del servei. En conseqüència, situacions com les següents no donen dret a la cobertura en cas de robatori:

 

-        Ús fraudulent del sistema

-        Quan la bicicleta sostreta no estigui registrada al sistema

-        Quan la bicicleta sostreta no estigui aparcada dinsdel mòdul

-        Superar el temps màxim d’estacionament (veure horaris del servei,Article 15 del Reglament).

 

·       L’usuari, en cas de sinistre, pot beneficiar-se de la citada assegurança sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 

-          Tingui el seu abonament vigent

-          L’usuari hagi utilitzat correctament el servei segons el que disposen les normes establertes

-          L’usuari hagi complert totes i cadascuna de les altres obligacions assumides en virtut d’aquest Reglament i del corresponent contracte.

“...La companyia asseguradora, en cas de sinistre, podrà sol·licitar les factures o documents acreditatius de la compra de la bicicleta, així com dels accessoris....” 

·       Tot i que la factura de compra de la bicicleta no és obligatòria per registrar-se al servei, en cas de sinistre, la companyia asseguradora podrà sol·licitar les factures o documents acreditatius de la compra de la bicicleta, així com dels accessoris fixos registrats.

 

El fet de no poder acreditar amb una factura el valor en el moment de l’adquisició per part de l’usuari, comportarà que la companyia d’assegurances demani a l’usuari una prova de preexistència de la bicicleta o dels accessoris fixos registrats. En el cas de no aportar cap dels documents especificats, la companyia d’assegurances podrà aplicar la depreciació que consideri oportuna.